Algemene Voorwaarden Verpakgigant.nl

Algemene Voorwaarden van Verpakgigant

1. Definities

Aanbod / Aanbieding ieder aanbod van Verpakgigant tot het aangaan van een Overeenkomst;
Klant de natuurlijk persoon en/of rechtspersoon aan wie Verpakgigant een Aanbieding doet tot de levering van Producten en/of wie met Verpakgigant een Overeenkomst aangaat;
Overeenkomst iedere Overeenkomst tussen Partijen met betrekking tot de (ver)koop en levering van Producten door Verpakgigant aan Klant;
Partijen Verpakgigant en Klant c.q. ieder voor zich;
Producten de door Verpakgigant op basis van de Overeenkomst aan Klant te leveren (bedrukte) producten;
Verpakgigant Verpakgigant (statutaire naam Nemook Trading B.V), KvK-nummer 57873518 gebruiker van deze Voorwaarden;
Schriftelijk per brief, e-mail of deurwaardersexploot;
Voorwaarden deze algemene voorwaarden van Verpakgigant.

2. Toepasselijkheid

2.1       Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten, inclusief maar niet beperkt tot alle daaruit voortvloeiende en daarop voortbouwende overeenkomsten.

2.2       Als deze Voorwaarden van toepassing zijn geweest op een tussen Partijen gesloten Overeenkomst, zijn deze automatisch – zonder dat dit nog afzonderlijk tussen Partijen overeengekomen hoeft te worden – van toepassing op iedere daarna gesloten Overeenkomst tussen Partijen.

2.3       De toepasselijkheid op enige Overeenkomst van door Klant gehanteerde voorwaarden wordt door Verpakgigant uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij en nadat de bedoelde voorwaarden uitdrukkelijk Schriftelijk door Verpakgigant van toepassing zijn verklaard op een Overeenkomst.

2.4       In geval van nietigheid of vernietiging door Klant van een of meer bepalingen van deze Voorwaarden blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van toepassing op de Overeenkomst. Partijen zullen in overleg treden om een nietige of vernietigde bepaling van deze Voorwaarden te vervangen door een bepaling die wel geldig c.q. niet-vernietigbaar is en die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.

2.5       Voor zover een Overeenkomst afwijkt van één of meer bepalingen van deze Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst. De overige bepalingen van deze Voorwaarden blijven in dat geval onverminderd op de Overeenkomst van toepassing.

2.6       Indien van deze Voorwaarden vertalingen zijn uitgegeven geldt dat de versie in de Nederlandse taal prevaleert boven de versie(s) in een andere taal.

3. Aanbiedingen

3.1       Een Aanbod is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvend en geldig gedurende de termijn vermeld in het Aanbod. Vermeldt het Aanbod geen termijn voor acceptatie, dan vervalt het Aanbod op zijn laatst 14 dagen na de datum vermeld in het Aanbod.

3.2       Als Klant aan Verpakgigant met het oog op het uitbrengen van een Aanbod gegevens of informatie verstrekt, mag Verpakgigant uitgaan van de juistheid hiervan en kan zij haar Aanbod hierop baseren. Klant vrijwaart Verpakgigant voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van, door of namens Klant verstrekte gegevens of informatie.

3.3       Een door Verpakgigant aan Klant verstrekte prijslijst of ander overzicht waarop in algemene zin prijzen zijn vermeld, is geen Aanbieding.

4. Totstandkoming van overeenkomsten

4.1       Met inachtneming van het overige in deze Voorwaarden bepaalde, komt een Overeenkomst slechts tot stand:

 1. door acceptatie door Klant van een Aanbod; of

 2. doordat Verpakgigant feitelijk uitvoering geeft aan een opdracht van Klant.

4.2       De Overeenkomst komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie tussen Partijen die heeft plaatsgevonden voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst.

5. Prijzen

5.1       De door Verpakgigant in voorkomend geval verspreide prijslijsten zijn indicatief en verbinden Verpakgigant niet, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is aangegeven.

5.2       Bij aanvang van de Overeenkomst gelden de prijzen als vermeld in de Overeenkomst. Kennelijke fouten of vergissingen vermeldt op de website van Verpakgigant binden Verpakgigant niet. Bij een foute vermelding is Verpakgigant niet gehouden om het Product te leveren volgens de foutieve prijs.

5.3       zijn onder voorbehoud van drukfouten. In het geval van drukfouten heeft Klant geen recht op schadevergoeding.

5.4       Alle prijzen luiden in euro’s en zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven – exclusief btw en bijkomende kosten.

5.5       Komt tussen Partijen een Overeenkomst tot stand zonder dat een prijs uitdrukkelijk is overeengekomen, dan gelden tussen Partijen de prijzen zoals die door Verpakgigant ten tijde van het uitvoeren van de verplichtingen door de Verpakgigant worden gehanteerd, ongeacht voorheen gedane Aanbiedingen of voorheen gehanteerde prijzen.

5.6       Verpakgigant is gerechtigd de prijs te wijzigen wanneer een stijging in een of meer van de prijsbepalende factoren (zulks ter beoordeling van Verpakgigant) heeft plaatsgevonden. Betaling van de prijsverhoging vindt plaats tegelijk met de betaling van de hoofdsom of de laatste termijn.

5.7       Indien de prijsverhoging zoals genoemd in artikel 5.5 in totaal met meer dan 20% ten opzichte van de oorspronkelijke prijs is gestegen, dan is Klant gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen binnen 7 dagen na bekendmaking van de prijsverhoging. In dat geval heeft Klant geen recht op schadevergoeding.

6. Levering

6.1       Verpakgigant draagt zorg voor het vervoer van de Producten die uit hoofde van de Overeenkomst op de overeengekomen plaats worden geleverd.

6.2       Verpakgigant is gerechtigd om een order in gedeelten uit te leveren en de afgeleverde Producten separaat te factureren.

6.3       Levering vindt plaats DAP, overeenkomstig de Incoterms 2020, tenzij Partijen anders overeenkomen.

6.4       Verpakgigant heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de Producten ter beschikking te stellen op de overeengekomen plaats. Mocht het Product aan Klant op de overeengekomen plaats zijn aangeboden, maar niet worden aangenomen, dan neemt Verpakgigant de Producten mee retour. Partijen zullen in overleg een nieuwe leverdatum afspreken. De transportkosten voor de nieuwe levering worden bij Klant in rekening gebracht.

7. Levertijd

7.1       De door Verpakgigant opgegeven levertijd betreft altijd een indicatie en geldt daardoor nooit als fatale termijn. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding.

7.2       De door Verpakgigant opgegeven levertijd gaat in wanneer over alle (technische) details van de verplichtingen van Verpakgigant overeenstemming is bereikt en aan alle noodzakelijke voorwaarden voor uitvoering van de Overeenkomst is voldaan.

7.3       Als sprake is van andere omstandigheden dan die bij Verpakgigant bekend waren ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, kan Verpakgigant de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de Overeenkomst onder de gewijzigde omstandigheden uit te voeren

7.4       Verpakgigant is na overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn, dan wel de leveringstermijn na verlenging op grond van artikel 7.3, alleen dan in verzuim indien zij van Klant een Schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen, waarin haar een redelijke termijn van 1 maand wordt gegeven om te leveren en nakoming daarvan ook binnen deze termijn uitblijft. Klant heeft ingeval van ontbinding geen recht op schadevergoeding, tenzij de overschrijding van de laatstgenoemde termijn het gevolg is van opzet c.q. grove schuld van de directie van Verpakgigant en/of haar leidinggevende ondergeschikten.

8. Betaling

8.1       Klant betaalt een factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum. Klant betaalt de factuur op de bankrekening die door Verpakgigant aan Klant is meegedeeld. Bepalend voor het moment van betaling is het moment waarop Verpakgigant het betreffende bedrag heeft ontvangen.

8.2       Indien betaling van een factuur niet volledig binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is Klant terstond, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is vanaf de datum na de vervaldatum van de betreffende factuur de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW) verschuldigd, waarbij een deel van een maand geldt als hele maand. Daarnaast komen alle buitengerechtelijke incassokosten ten laste van Klant, welke kosten hierbij door Partijen bij voorbaat worden vastgesteld op tenminste 15% van de openstaande vordering met een minimum van € 150,-, onverminderd de bevoegdheid van Verpakgigant om de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen als deze hoger zijn.

8.3       Indien Klant in verzuim is met de betaling van enige factuur als bedoeld in artikel 8.2, zijn ook alle overige openstaande facturen terstond opeisbaar, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling vereist is.

8.4       Door Klant gedane betalingen strekken respectievelijk ter afdoening van verschuldigde kosten, rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien Klant bij de betaling vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.

8.5       Onverminderd bepalingen van dwingend recht, heeft Klant niet het recht zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Verpakgigant op te schorten en/of te verrekenen met betalingsverplichtingen van Verpakgigant ten opzichte van Klant.

8.6       Verpakgigant is gerechtigd op elk moment gehele vooruitbetaling van de koopprijs dan wel enige andere zekerheid te verlangen voor de betaling van de koopprijs. 

8.7       Verpakgigant is gerechtigd alle vorderingen op Klant te verrekenen met iedere schuld die Verpakgigant aan Klant, dan wel aan Klant gelieerde (rechts-)personen, mocht hebben.

8.8       Alle vorderingen van Verpakgigant op Klant zijn onmiddellijk opeisbaar in de navolgende gevallen:

 1. indien na het sluiten van de Overeenkomst aan Verpakgigant omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat Klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zulks geheel ter beoordeling van Verpakgigant; en

 2. in geval van het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van Klant liquidatie of faillissement van Klant.

9. Bedrukte Producten

9.1       Verpakgigant controleert niet de door Klant aangeleverde specificaties voor bedrukking, waaronder maar niet beperkt tot logo’s, teksten, afmetingen en/of ontwerpen.

9.2       Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen voor bedrukte Producten wordt door Verpakgigant een digitale proefdruk naar Klant verstuurd. Klant is verplicht om deze digitale proefruk te controleren op afwijkingen en fouten en deze – indien van toepassing – zo spoedig mogelijk aan Verpakgigant te melden. Bij goedkeuring van de digitale proefdruk wordt door Klant erkend dat deze voldoet aan de Overeenkomst. Bij afwijkingen en fouten die niet door Klant in de digitale proefdruk zijn opgemerkt en niet zijn gemeld aan Verpakgigant dient Klant de Overeenkomst na te komen en heeft Klant geen recht op schadevergoeding.

9.3       Klant erkent dat geringe afwijkingen tussen de digitale proefdruk en de geleverde bedrukte Producten of tussen verschillende opdrachten kunnen voorkomen. Ook erkent Klant dat kleuren van de digitale proefdruk weergegeven op het (computer)beeldscherm, kunnen afwijken van de kleuren van de bedrukte Producten. In dat geval heeft Klant geen recht op schadevergoeding.

10. Vervaltermijnen

10.1    Ieder recht van Klant, uit welke hoofde ook, jegens Verpakgigant in verband met geleverde Producten vervalt na 12 maanden na de datum waarop Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van dat recht en Verpakgigant voor het verstrijken van deze termijn géén Schriftelijke vordering van Klant heeft ontvangen. De melding zoals bedoeld in de vorige zin moet gemotiveerd weergeven waar de vordering op is gebaseerd.

10.2    In het geval binnen de in artikel 10.1 vermelde termijn door Klant een Schriftelijke claim is neergelegd bij Verpakgigant in verband met door haar geleverde Producten vervalt iedere rechtsvordering dienaangaande van Klant eveneens indien Verpakgigant niet binnen een termijn van 4 maanden na het ontvangen van de betreffende Schriftelijke claim in rechte is betrokken bij de op grond van artikel 19 van deze Voorwaarden bevoegde rechter.

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1    Alle geleverde Producten blijven eigendom van Verpakgigant tot aan het moment waarop Klant aan alle verplichtingen – voortvloeiende uit of samenhangend met een Overeenkomst(en), waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten – voldaan heeft. Tot dat tijdstip is Klant gehouden de door Verpakgigant geleverde Producten gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van Verpakgigant te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden. Zolang er op geleverde Producten een eigendomsvoorbehoud rust, mag Klant deze niet bezwaren of vervreemden, tenzij Klant dit noodzakelijk acht ter exploitatie van zijn onderneming.

11.2    Nadat Verpakgigant haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag zij de geleverde Producten terughalen. Klant staat Verpakgigant toe de plaats te betreden waar de Producten zich bevinden.

11.3    Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Klant verplicht om Verpakgigant daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

12. Overmacht

12.1    Verpakgigant kan niet aangesproken worden tot nakoming, herstel of schadevergoeding wanneer een tekortkoming het gevolg is van overmacht.

12.2    Naast hetgeen daaronder in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen, wordt onder overmacht als bedoeld in artikel 12.1 in ieder geval – maar niet uitsluitend – begrepen een tekortkoming als gevolg van (a) problemen bij en/of ernstige verstoringen van het productieproces bij toeleveranciers, waaronder nutsbedrijven, (b) het niet leveren van noodzakelijke materialen door derden, (c) opzet of grove schuld van hulppersonen, (d) werkstaking, (e) bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, (f) brand, verlies en diefstal (g) bijzondere weersomstandigheden (zoals overstromingen), (h) overheidsmaatregelen (zowel nationaal als op internationaal niveau), waaronder maar niet beperkt tot in- en uitvoerverboden en in- en uitvoerbelemmeringen, (i) oorlog, mobilisatie, onlusten, oproer, staat van beleg, (j) sabotage, (k) vervoersstremmingen, (l) machinebreuk, (m) cybercriminaliteit, hacks, (n) transportvertraging en/of (o) epidemieën, pandemieën.

12.3    In geval van overmacht heeft Verpakgigant de keuze hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de overmachtsituatie is opgehouden te bestaan, hetzij de Overeenkomst, al dan niet na aanvankelijk voor opschorting te hebben gekozen, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Klant heeft in beide gevallen geen recht op enige schadevergoeding. Indien de periode waarin door de overmacht nakoming van de verplichtingen door Verpakgigant onmogelijk is langer duurt dan 30 dagen, is ook Klant bevoegd de Overeenkomst gedeeltelijk (voor de toekomst) te ontbinden, met dien verstande dat Verpakgigant conform artikel 12.4 aanspraak maakt op vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden. Bij gedeeltelijke ontbinding op grond van overmacht, bestaat geen verplichting tot vergoeding van de (eventuele) schade.

12.4    Indien Verpakgigant bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, maakt zij aanspraak op dat gedeelte van de verrichte werkzaamheden en is Klant gehouden deze vergoeding te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

13. Aansprakelijkheid

13.1    Verpakgigant is alleen aansprakelijk voor directe schade die Klant lijdt en die het gevolg is van een aan Verpakgigant toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Verpakgigant verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn – gegeven de aard van de onderneming van Verpakgigant en de markt waarin zij opereert – en slechts tot het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.

13.2    Verpakgigant is niet aansprakelijk voor:

 1. vermogensschade, zoals – doch niet beperkt tot – bedrijfsschade, gevolgschade, vertragingsschade en gederfde winst;

 2. schade ontstaan door handelen of nalaten van Klant of derden in strijd met door Verpakgigant verstrekte instructies c.q. in strijd met de Overeenkomst en deze Voorwaarden;

 3. schade als direct gevolg van door of namens Klant aan Verpakgigant versterkte onjuiste, onvolledige en/of ondeugdelijke informatie.

13.3    De vergoeding van de schade is beperkt tot de netto factuurwaarde van de geleverde Producten, indien:

 1. het voor Verpakgigant ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen;

 2. de verzekeraar niet tot uitkering van de betreffende schade overgaat; of

 3. de betreffende schade niet door de verzekering is gedekt.

13.4    Klant vrijwaart Verpakgigant van alle aanspraken van derden wegens schade opgetreden door of in verband met door Verpakgigant geleverde Producten, voor zover Verpakgigant jegens Klant voor dergelijke schade ook niet aansprakelijk zou zijn.

14. Acceptatie en garantie

14.1    De geleverde Producten zullen in ieder geval na uitvoering van de verplichtingen uit de Overeenkomst door Verpakgigant binnen een redelijke termijn, maar niet langer dan 1 dag na levering, door Klant aan een acceptatietest worden onderworpen. Indien Klant niet binnen de voornoemde redelijke termijn na levering Schriftelijk gebreken inclusief motivering heeft gemeld aan Verpakgigant, dan wordt geacht dat de geleverde Producten door Klant zijn aanvaard en voldoen aan de Overeenkomst.

14.2    Andere niet bij de levering zichtbare gebreken aan geleverde Producten moeten binnen 8 dagen na ontdekking dan wel nadat zij redelijkerwijs te ontdekken waren, Schriftelijk en gemotiveerd aan Verpakgigant worden gemeld, bij gebreke waarvan wordt geacht dat de geleverde Producten door Klant zijn aanvaard en voldoen aan de Overeenkomst.

14.3    Als tussen Verpakgigant en Klant geen overeenstemming wordt bereikt over de vraag of er sprake is van een gebrek, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De deskundige wordt in overleg met Klant aangewezen door Verpakgigant. De kosten hiervoor komen voor rekening van de (grotendeels) in het ongelijk gestelde partij, tenzij anders is overeengekomen.

14.4    Klachten van welke aard dan ook ten aanzien van de uitvoering door Verpakgigant van een Overeenkomst, schorten de betalingsverplichting van Klant niet op en kunnen slechts Schriftelijk ter kennis van Verpakgigant worden gebracht.

14.5    Op Verpakgigant rust geen enkele verplichting met betrekking tot een ingediende vordering indien Klant niet aan al haar verplichtingen jegens Verpakgigant (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.

14.6    Vorderingen betreffende door Verpakgigant geleverde Producten kunnen geen invloed hebben op eerder geleverde of nog te leveren Producten, ook niet indien deze te leveren Producten zijn of zullen worden verricht ter uitvoering van dezelfde Overeenkomst.

15. Ontbinding en opzegging

15.1    In de volgende gevallen is Klant van rechtswege in verzuim en is Verpakgigant gerechtigd om, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, naar haar eigen keuze, te ontbinden, op te zeggen en/of haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten:

 1. Klant komt een of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet of deels niet na;

 2. Klant verkeert in staat van faillissement, heeft het eigen faillissement of surseance van betaling verzocht, dan wel daartoe een besluit genomen;

 3. Klant heeft het besluit genomen de onderneming te liquideren of te ontbinden;

 4. Klant heeft één of meerdere van haar schuldeisers een akkoord aangeboden om tot een regeling tot betaling van een of meerdere vorderingen te komen; of

 5. door de vertraging aan de zijde van Klant niet langer van Verpakgigant kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen afspraken en voorwaarden zal nakomen.

15.2    Ontbinding of opzegging vindt plaats door middel van een Schriftelijke kennisgeving aan Klant.

15.3    Bij ontbinding of opzegging op basis van dit artikel, is Verpakgigant niet gehouden tot enige schadevergoeding. Verpakgigant behoudt in dat geval wel aan haar toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding.

15.4    Wanneer een van de gevallen zoals genoemd in artikel 15.1 zich voordoet, dan zijn alle vorderingen die Verpakgigant op Klant mocht hebben of verkrijgen direct en ten volle opeisbaar zijn.

16. Overdracht

Klant is niet gerechtigd om de rechten en/of verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde, waaronder tevens valt het vestigen van pandrechten. Overdracht van rechten in de zin van 3:83 lid 2 BW is uitgesloten. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

17. Geheimhouding

Klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst verkrijgt. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

18. Intellectuele eigendomsrechten

18.1    Alle (intellectuele en industriële) eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten en databankrechten, op alle Producten waaronder maar niet beperkt tot modellen, tekeningen, ontwerpen, documentatie, fotografische opnamen, films, informatiedragers, apparatuur en programmatuur (in object- en broncode), gegevens en databestanden, mallen en matrijzen, welke onderwerp zijn van en/of voortvloeien uit en/of gebruikt zijn bij de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst berusten bij Verpakgigant. Indien voormelde rechten niet bij Verpakgigant berusten is Klant gehouden op eerste verzoek elke medewerking aan overdracht van het desbetreffende recht aan Verpakgigant te verlenen.

18.2    Indien de rechten zoals genoemd in artikel 18.1 niet bij Verpakgigant berusten is Klant gehouden op eerste verzoek deze rechten aan Verpakgigant over te dragen. Klant zal elke medewerking aan overdracht van het desbetreffende recht aan Verpakgigant te verlenen.

18.3    Klant doet afstand van eventuele persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de Producten, voor zover wettelijk mogelijk.

18.4    Verpakgigant verleent Klant het niet-exclusieve recht om gedurende de looptijd van de Overeenkomst gebruik te maken van het handelsmerk van Verpakgigant, met inachtneming van alle aanwijzingen van Verpakgigant met betrekking tot het gebruik.

18.5    Bij inbreuk op de betreffende (merk)rechten en/of intellectuele eigendomsrechten stelt Klant Verpakgigant hiervan onverwijld op de hoogte.

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1    Op alle door Verpakgigant gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19.2    De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing.

19.3    Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in de Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar.